Skip to main content

Reisevilkår

Story Travel sine reisebetingelser

Story Travels reisebetingelser gjelder for alle våre gruppereiser, med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for en bestemt reise. På turer med særskilte vilkår vil vi tydelig opplyse om dette sammen med turpresentasjonen på vår nettside og i turens program.

Alle reisearrangører er underlagt lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven), som gir en bred forbrukerbeskyttelse. Les mer om Pakkereiseloven her.

Story Travel er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti, hvilket er en trygghet for deg som reisende.

Alle reisende forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program (inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon), ordrebekreftelse, reiserute, samt reisevilkår.

Vi forutsetter at våre kunder har gjort seg kjent med alt utlevert materiale.

Påmelding

Påmelding kan gjøres via nettsiden vår eller på telefon. Avtalen mellom partene anses som bindende ved innbetalt depositum, som innebærer aksept av turens reisevilkår.

Betaling av reisen

Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en ordrebekreftelse. Depositum forfaller vanligvis syv dager etter bestilling. Reisen er endelig bekreftet når depositum er innbetalt. Forfallsdato for sluttbetaling er normalt 60 dager før avreise og står på ordrebekreftelsen. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere vilkår for avbestilling. Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard og Eurocard. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir Story Travel rett til å heve (annullere) kjøpet.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Alle reisende må ha reiseforsikring.  Den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. Vi anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen din. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen.

Avbestilling av reisen

Avbestilling skal skje skriftlig. Dette sendes på mail til: post@storytravel.no .

Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer, dersom det ikke er oppgitt andre vilkår på ordrebekreftelsen:

- Ved avbestilling fra bestilling og frem til og med 101 dager før avreise: kr 500,- per person.

- Ved avbestilling fra og med 100 dager til og med 61 dager før avreise - ingen refusjon av innbetalt depositum.

- Ved avbestilling fra og med 60 dager til og med 36 dager før avreise belastes 50% av reisens totale kostnad.

- Ved avbestilling fra og med 35 dager før avreise, blir hele reisens kostnad belastet.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette er på grunn av garantier og forpliktelser vi har til våre underleverandører.

Avbestilling ved force majeure

Reisen kan avbestilles dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter på reisemålet, eller i umiddelbar nærhet av dette, de siste 14 dagene før reisen starter. Det skal være rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen starter. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementet advarer mot å reise til det aktuelle reisemålet/-ene i reiserådene deres. Ved avbestilling av årsakene nevnt over, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var, eller burde vært kjent, før bestilling. 

Overdragelse og endring av reisen

Mot et gebyr på kr 500,- pr. person kan kunden endre sin reise eller overdra den til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Story Travel og/eller underleverandører ikke er bundet av regler som forbyr en slik endring eller overdragelse. I tillegg til Story Travel sitt gebyr kan det også komme kostnader fra våre underleverandører. For eventuelle endringer fra og med 60 dager før avreise henvises til våre avbestillingsvilkår - se Avbestilling av reisen.

Pass og visum

Alle som reiser ut av Norge må ha gyldig pass. Mange land krever at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato.

Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med innreisebestemmelsene til det enkelte land. Informasjon om hva som gjelder for reisemålet kan du finne på regjeringen.no og UDs reiseinformasjon.

Navn i passet må være identisk med navn i bestillingen. Eventuelle gebyrer for navnendring på allerede utstedte og oversendte billetter betales av kunden. Kostnaden varierer fra selskap til selskap, men minimum kostnad på kr 250,- må påregnes.

Alle reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt navn, likt som i passet, ved bestilling. På en del av våre destinasjoner kreves det visum. Hvis det kreves visum, vil vi gi deg informasjon om dette sammen med ordrebekreftelsen. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass, og eventuelt visum, er gyldig ved avreise. Det gis ingen refusjon dersom det at man mangler de nødvendige papirer gjør at man ikke kan delta på hele reisen.

Reisende som ikke er norske statsborgere må selv sjekke med den aktuelle ambassaden eller konsulatet om det er behov for visum.

Pris

Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor Story Travel sin kontroll. Dette kan for eksempel gjelde valutaendringer, økning i pris for drivstoff eller andre energikilder, samt økning av skatter og avgifter. Story Travel forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen og få tilbakebetalt innbetalt beløp. 

Forbehold

Hvis ikke annet er oppgitt, er en gruppetur basert på minimum 15 betalende deltagere. Ved færre påmeldte har Story Travel anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 35 dager før avreise.

Informasjon om flytider og flyselskap som er spesifisert i programmet er foreløpige. Story Travel forbeholder seg retten til å korrigere flytider i henhold til flyselskapets endringer. Kunden vil bli meddelt eventuelle endringer så snart Story Travel selv får kjennskap til dem.

Merkostnader ved endringer i forbindelse med hotellopphold eller tilslutningstransport som ikke er kjøpt gjennom Story Travel, vil ikke dekkes av Story Travel. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet, i markedsføring eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling, skal meddeles den reisende skriftlig.

Hotell/leiligheter

Vi benytter offisiell hotellklassifisering i de respektive land.

Rom og leiligheter kan ha forskjellig beliggenhet, størrelse og standard i ett og samme hotell eller anlegg. Utsikt, solforhold og evt. forstyrrelser kan variere. Normal variasjon i beliggenhet, størrelse og standard er ikke grunnlag for prisavslag.

Dersom noe uforutsett skjer og vi må bytte hotell, er vi pliktig til å tilby et annet hotell av tilsvarende standard.

Spesielle ønsker

Spesielle ønsker om innkvarteringsforhold eller lignende vil bli formidlet til hotellet. Vi kan ikke garantere at ønsker blir innfridd.

WiFi/Internett/TV

Norge har en av verdens beste infrastrukturer når det gjelder internett, og vi er godt vant. Dette er ikke alltid tilfelle i de land våre reiser går til. Å oppleve utfall og trege internettlinjer er ikke uvanlig. Dette gjelder både hotell og når man er på cruise. Selv der vi tilbyr norske TV-kanaler, vil man kunne oppleve ustabile forhold. Disse forholdene gir ikke grunnlag for prisavslag.

Helse og førlighet

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved påmelding.

Det er deltakers ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, og ha en god nok helse til å kunne delta på reisen. Det er deltakers ansvar å sjekke med sin lege dersom man er usikker på om man kan delta.

Personer med spesielle behov, sykdommer, handikap og/eller allergier som er relevante for reisen, er pliktig til å informere Story Travel ved bestilling. Iht. EU-direktiv 1107/2006 kan reisearrangøren kreve at bevegelseshemmede ledsages av en medhjelper på hele reisen. Story Travel forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp.

Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og Story Travel sine representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre.

Dersom den reisende ikke oppfyller sine plikter, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at hun/han kan kreve erstatning eller prisavslag fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis hun/han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Reklamasjon

Den reisende plikter å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom hun/han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet til Story Travel sin reiseleder eller til Story Travel sitt kontor i Oslo, slik at det blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen. Hvis en mangel ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til Story Travel senest to uker etter hjemkomst. Alle henvendelser vil bli behandlet innen fire uker. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for den reisende eller Story Travel, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarer som er innsendt via evalueringsskjemaet vårt ikke vil bli saksbehandlet som reklamasjon.

Insekter og dyr

Insekt (maur, kakerlakker, skjeggkre osv) kan forekomme uavhengig av hotellstandard, uten at disse forholdene gir grunnlag for prisavslag. Husdyrhold kan enkelte steder være forstyrrende (bjeffende hunder og hanegal).

Kjæledyr tillattes ikke på våre reisemål.

Ikke som hjemme

Våre reiser går til et land med kulturer som skiller seg fra vår egen, det være seg mat, hotellstandard, kommunikasjon, infrastruktur og skikker.

Generelle vilkår

Story Travel opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Innholdet i våre turer kan bli påvirket av forhold utenfor vår kontroll som for eksempel vær, fremkommelighet, seilingsforhold, arbeidskonflikter og lignende. Dersom slike forhold skaper hindringer for gjennomføring av det oppsatte programmet, vil Story Travel foreta nødvendige justeringer i eksempelvis reiserute og innhold, bytte av transportmiddel og overnattingssted. Story Travel vil bestrebe seg på å erstatte de deler av reiseinnholdet som blir påvirket av endringen med likeverdige alternativer. Story Travel anser ikke reisen som mangelfull om ikke slike justeringer berører mer enn 25 prosent av det oppsatte reiseinnholdet. Avvik fra det avtalte og som skyldes uforutsette hindringer utenfor arrangørens kontroll anses normalt ikke som en mangel så lenge avviket ikke må betegnes som vesentlig.

Fulltekstsøk